Souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely potencionální nabídky dalšího zaměstnání

Souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely potencionální nabídky dalšího zaměstnání

Souhlasím s tím, aby společnost MALINA – VRŠE s.r.o., IČO 274 62 889, se sídlem č.p. 123, 504 01 Zachrašťany (dále také „společnost“), jakožto správce, zpracovávala mé osobní údaje i po skončení výběrového řízení, a to pro účely možného oslovení s nabídkou práce v budoucnu (pokud společnost pro mne najde jinou vhodnou nabídku).

Tento souhlas je udělen na dobu tří (3) let, pokud nebude souhlas odvolán dříve.

K souhlasu

Svůj souhlas vyjadřuji zaškrtnutím políčka vedle uvedeního souhlasu.

Beru na vědomí, že neudělení souhlasu či jeho odvolání nikterak neomezuje má práva vyplývající ze smluv uzavřených se společností.

Beru na vědomí, že mé osobní údaje nebudou předmětem rozhodování založeného výlučně na automatizovaném zpracování, jež by pro mne mělo právní účinky nebo se mne jinak významně dotýkalo.

Právo odvolat souhlas

Jsem si vědom(a) toho, že mám právo udělený souhlas kdykoliv odvolat, a to jakýmkoli prokazatelným sdělením adresovaným společnosti, např. zasláním mailu na adresu: info@malina-vrse.cz či zasláním dopisu na adresu: č.p. 123, 504 01 Zachrašťany. V takovém případě bude zpracování mých osobních údajů na základě souhlasu bez zbytečného odkladu ukončeno.

Informační povinnost

Bližší informace o zpracování mých osobních údajů na základě tohoto souhlasu a v rámci výběrových řízení společnosti jsem obdržel před udělením tohoto souhlasu a rovněž jsou dostupné na webu https://www.jeraby-malina.cz v sekci Zásady zpracování osobních údajů – výběrová řízení